Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Smarta städer: Framtidens Urbana Innovation

Nyhet

Den smarta staden ska bidra till ett hållbart samhälle och nyttja smarta lösningar baserade på avancerad teknologi och datahantering, vilket bland annat kan handla om mobilitet, hållbar energiförsörjning, hållbart byggande eller ett utvecklat cirkulärt tänkande. För att uppnå den smarta staden krävs det att flera aktörer samarbetar. Aktörer som ibland har olika mål och intressen i utvecklingen. Växjö Linnæus Science Park möjliggör möten och samarbeten för att identifiera gemensamma drivkrafter och bygga partnerskap. Men det krävs även att vi accepterar att dela med oss av information.


Detta är en utmaning som kräver att vi ser världen ur olika perspektiv för att lyckas, därför behövs det engagemang från flera parter, tex offentlig sektor, akademi, invånare, föreningslivet och verksamheter i näringslivet. Den smarta staden och näringslivet, genom den smarta tillverkningsindustrin, är två nära relaterade koncept som kompletterar varandra och skapar en synergistisk effekt för att främja innovation och ekonomisk tillväxt.

Både smarta städer och smarta tillverkningsindustrin bygger bland annat på användningen av Internet of Things (IoT)-teknik och sensorer. I smarta städer används sensorer för att övervaka stadens olika funktioner, där liknande teknik används inom smarta tillverkningsindustrin för att övervaka maskiner, produktionsprocesser och kvalitetskontroll. Denna data kan användas för avancerad analys för att förbättra prestanda, kvalitet och effektivitet både inom industrin och stadens utveckling. Dessutom används autonom teknik inom smarta städer för att hantera trafiken, sophämtning och till och med säkerhet. Medan inom den smarta tillverkningsindustrin används robotar och automatiserade system för att accelerera produktionsprocesserna och minska arbetskraftsintensiteten.

Den generella strävar mot att optimera användningen av resurser inom båda områdena medför bland annat en utveckling mot en högre grad av automation och robotisering för att minska råvaruavfall, energiförbrukningen, och främja hållbara transportsystem. Kopplingen är också tydlig inom supply chain management. Effektiviteten i försörjningskedjor är avgörande för både produktion och distribution av varor. Genom att använda IoT och dataanalys kan både städer och tillverkningsindustrier optimera sina logistikprocesser för att minska kostnader och förbättra tillgängligheten.

En att integrera smarta städer med smarta tillverkningsindustrier skapas en stark ekosystemeffekt där smarta tillverkningsindustrier kan dra nytta av stadens digitala infrastruktur och marknadspotential, medan städerna gynnas av den ekonomiska tillväxten och arbetstillfällena som industrin skapar. Sammanfattningsvis kan man säga att smarta städer och smarta tillverkningsindustrier är ömsesidigt beroende av varandra.