Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Hållbart Byggande med Trä: En Strategi för Ökad Konkurrenskraft och Klimatneutralitet

Nyhet

Att förbättra och stärka kompetens och konkurrenskraft inom träindustrin ökar möjligheten för industrin att växa, vilket bidrar till ökat intresse för nyföretagande och nya etableringar.

Linnéuniversitetets forsknings- och kompetenscentrum tillsammans med näringsliv och offentlig sektor, skapar förutsättningar för att kunskap och förståelse ökar kring träbyggande och dess betydelse. Näringslivets roll är avgörande i detta. Mer träbyggande innebär fler aktörer och ökad konkurrens, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och priser för planering, byggande och boende. Dessutom bidrar utvecklingen till att andra byggmetoder och byggmaterial utmanas till mer miljövänliga lösningar.

Att arbeta för att hela byggprocessen ska uppvisa låga klimatutsläpp innebär att etablera en ny helhetssyn – ett livscykelperspektiv – som tar hänsyn till alla steg från resursutvinning och tillverkning, men även användning och avfallshantering av byggnader och bostäder. Hållbart byggande kommer att vara en förutsättning för ett hållbart samhälle, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Den framtida utvecklingen av hållbart byggande är komplex och kräver en strategi med ökad kunskap, tydlighet i mål och definitioner, samt en förståelse för att hållbart byggande omfattar en design-, bygg- och operationsprocess som minimerar klimatpåverkan och fokuserar på ökad resurseffektivitet. Detta stärker en långsiktig ekonomi, socialt välbefinnande och berikar en grön livsmiljö, där träet fortsatt kan vara en central del inom byggprocessen.

Växjö Linnaeus Sciencepark ser det därför som en självklarhet att ha skog och trä som ett fokusområde. Skogen, som en förnybar resurs, bidrar i stor utsträckning till den svenska bioekonomin, samt till det klimatneutrala byggmaterialet.