Till Växjö Linnaeus Science Park startsida

Samverkan och Innovation gav nya insikter kopplat till den Smarta staden

Nyhet

Växjö Linnaeus Science Park tog initiativet till en inspirerande samverkansträff, där aktörer från näringslivet bjöds in i strävan efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för en hållbar stadsdel. Föredragshållarna täckte ett brett område, allt från framtidens massivträbyggnation till smarta sopkärl, effektiv värmehantering och ett nytt hållbart domstolshus. Evenemanget blev en plattform där deltagarna engagerades i diskussionen om innovativa lösningar för gemensamma utmaningar..

Träffen erbjöd inte bara en mix av föredrag utan skapade även möjligheter för djupare nätverkande. Representanter från Södra, VEAB, SSAM, Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Skanska delade öppet sina insikter och erfarenheter. Detta gav nya spännande infallsvinklar. Diskussionerna spände över ett brett spektrum av ämnen, vilket gav nya perspektiv och idéer relaterat till Smarta staden.

Linnéuniversitetet presenterade pågående forskning, utbildning och samverkan inom hållbart byggande med trä. Aktuella forskningsprojekt tillsammans med näringslivet och offentlig verksamhet illustrerades tydligt, och betoningen låg på hur träbyggnadsteknik sträcker sig över hela värdekedjan.

Södra kopplade vidare på Linnéuniversitetet inriktning och belyste den ökande efterfrågan på massivträbyggande och dess relevans för klimatet. Diskussioner kring bland annat träets beskaffenhet i byggprocessen var djupgående, och strategier för att minimera risker och möta kunskapsbehovet diskuterades för att stödja framgångsrika projekt.

Viktiga komponenter relaterade till arbetet med den Smarta staden, särskilt återvinningsproblematik och energilösningar, sattes i fokus av SSAM. De presenterade sina smarta sopkärl och deras övergång till en datadriven verksamhet med sensorer och AI, vilket inte bara optimerat hanteringen av sopor utan även skapat dynamiska hämtningsrutter. VEAB delade insikter om smarta energilösningar och deras kontinuerliga arbete med innovativa sätt att möta den komplexa framtida energibilden.

Denna samverkansträff var inte bara en mötesplats; den var en unik möjlighet att lära, dela och inspireras av ledande experter inom hållbar stadsutveckling. Missa inte nästa tillfälle – en nyckel till att forma framtidens hållbara stadsdelar!